Title:The Dilemmas of Painting

Curator:Kang Xueru

Artists:He Xun, Jiang Cheng, Li Yiwen, Liu Cong, Liu Xia, Wang Xingjie, Wang Yunchong,  Yu Guo, Yu Ying

Duration:Apr. 22, 2017 – Jun. 18, 2017

Reception:Apr. 22 (Sat.) 3pm

Organizer:A+ Contemporary

Venue:Asia Art Center (Beijing)