May 25 – July 6, 2019

局外人

A+ Contemporary 亚洲当代艺术空间
艺术家:郑文昕

May. 25 – July 6, 2019

挽歌:有关怀旧的五种欲望机制

A+ Contemporary 亚洲当代艺术空间
策展人:韩馨逸
艺术家: 陈呈毓、冯山、胡伟、廖逸君、闫欣悦

Nov. 6, 2018 – Jan. 6, 2019

越界

A+ Contemporary 亚洲当代艺术空间
艺术家: 胡为一